redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Kto kupuje polską ziemię?

Według raportu przedstawionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dotyczącego zakupów ziemi przez cudzoziemców, najwięcej ziemi w Polsce kupują Holendrzy, Francuzi i Niemcy.

Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zakup ziemi wymaga zezwolenia szefa MSW. Warunkiem jest brak sprzeciwu ze strony MON, a w przypadku nieruchomości rolnych – także ministra rolnictwa.

„W 2013 r. liczba transakcji dotyczących nabycia wszystkich nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W porównaniu do ubiegłego roku obserwuje się minimalny, tj. kilkuprocentowy wzrost liczby zawieranych transakcji. Jednakże zainteresowanie cudzoziemców w sferze obrotu polskimi nieruchomościami kształtuje się od kilku lat na podobnym poziomie” – poinformowano w sprawozdaniu MSW za 2013 rok.

W ubiegłym roku cudzoziemcy otrzymali 251 zezwoleń na nabycie gruntów. Łączna powierzchnia zakupionej ziemi wyniosła 697 ha. Dominował kapitał holenderski (161 ha), francuski (143 ha) oraz niemiecki (140 ha).

Ze sprawozdania wynika również, że w 2013 r. szef MSW wydał 43 decyzje odmowne wobec wniosków o zezwolenie na nabycie nieruchomości (w tym lokali), uzasadnione brakiem wykazania przez cudzoziemca jego trwałych więzi z Polską bądź niespełnieniem innych ustawowych przesłanek. W ośmiu przypadkach odmowa była spowodowana sprzeciwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Źródło: MSW.


aa