redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Kupcy protestują w sprawie ustawy

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. szkodliwa dla polskiego handlu i miejsc pracy?

Organizacje reprezentujące handel i usługi w Polsce zgromadzone w Radzie Konsultacyjnej przy Ministrze Gospodarki 18 czerwca br. przekazały Prezydentowi RP pismo z prośbą o niepodpisywanie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r.

Autorzy wniosku uważają, że projekt ustawy zawiera wyjątkowo niekorzystne i represyjne zapisy uderzające w funkcjonowanie handlu detalicznego w Polsce. Nakłada ona na handlowców wysokie kary za nieodpowiednie informowanie o cenie towaru – w wysokości maksymalnie 20 000 zł przy jednorazowym naruszeniu, a przy trzech przypadkach w roku może to być nawet 40 000 zł.

„Wysokość nakładanych kar w żaden sposób nie koresponduje z poziomem szkodliwości, jaki stanowi błędne oznaczenie ceny, czego przyczyną jest z reguły błąd techniczny czy ludzki – często nie leżący nawet po stronie detalisty” – komentuje Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

„Ważne aby ewentualne kary za tego rodzaju wykroczenia, ściśle korespondowały z jego realną szkodliwością i skalą jednostki, która się go dopuściła – takie regulacje są niezbędne, ponieważ projekt ustawy w obecnym kształcie tego nie gwarantuje” – dodaje prezes PIH.

Źródło: pih.org.pl, kupiec.org.pl.


aa