redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazany KE

Środki przeznaczone na realizację PROW 2014–2020 wyniosą ok. 13,5 mld euro.

Rada Ministrów przyjęła projekt PROW 2014-2020, który obecnie został przekazany Brukseli dla akceptacji.

Głównymi celami PROW 2014–2020 są:

  • przede wszystkim poprawa konkurencyjności rolnictwa,
  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,
  • działania w dziedzinie klimatu,
  • zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Środki przeznaczone na realizację programu wyniosą ogółem ok. 13,5 mld euro – w tym ok. 8,6 mld euro będzie pochodzić z UE, a ok. 4,9 mld euro z kraju. W ciągu kolejnych 6 miesięcy PROW powinien zostać zatwierdzony, dzięki czemu Polska będzie mogła rozpocząć rozdysponowywanie środków.

Minister Sawicki polecił Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, gdyż jak stwierdził: „Aby dobrze i sprawnie wykorzystać zaplanowane wsparcie finansowe, konieczna jest wiedza o tym, jak należy się o nie ubiegać”.

W związku z powyższym w każdej gminie będą organizowane spotkania potencjalnych beneficjentów: rolników, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego na temat zaplanowanych działań i zasadach przyznawania pomocy finansowej.

Spotkania mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ARiMR.


aa